Motto: „Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.“ (Marcus Tullius Cicero)

 

Po úspěšném studiu na Obchodní akademii v Plzni a následně na Západočeské univerzitě v Plzni jsem nastoupila na Ministerstvo spravedlnosti a poté do advokátní kanceláře v Praze na pozici advokátní koncipientky. Dne 2. června 2015 jsem složila advokátní zkoušku a 11. ledna 2016 jsem si otevřela svou vlastní advokátní praxi.

V rámci své profese se neustále vzdělávám a absolvovala jsem následující semináře pořádané zejména Českou advokátní komorou:

rok 2012

Aktuální otázky českého civilního procesu

Bytové a nebytové nájmy

Datové schránky a doručování

Obchodní závazkové vztahy

Výkon rozhodnutí v občasnkoprávních a obchodněprávních věcech

Zákoník práce v praxi

rok 2013

Aktuální vybrané otáky insolvenčního práva

Cenné papíry

Daňový řád

Etika a etiketa v advokacii

Katastrální právo, zejména převody nemovitostí

Nový občanský zákoník a pracovněprávní vztahy

Občanskoprávní žaloby a petity

Obhajoba v přípravném řízení

Obhajoba v řízení před soudem prvního stupně, včetně dokazováné

Opatrovnické řízení

Problematika hospodářských trestných činů

Rodinné právo v novém občanském zákoníku

Ústavní stížnosti

Úvodní seminář k novému občanskému zákoníku

Vybrané otázky stavebního práva

Zastoupení advokátem ve správním řízení

rok 2014

Náhrada škody dle nového občanského zákoníku

Náhrada škody dle zákoníku práce

Obhajoba ve věcech mladistvých

Správní soudnictví

rok 2016

Co hýbe světem insolvenčního práva

Mezinárodněprávní ochrana dětí

Nemajetková újma dle nového občanského zákoníku

Nové instituty dědického práva

Vybrané otázky vzájemných vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi

Zákonná úprava spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a aktuální judikatura NS ČR ke spoluvlastnictví

Zákonný režim společného jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů a aktuální judikatura NS ČR ke společnému jmění manželů

rok 2017 - dosud

Ekonomické a daňové minimum pro opatrovnické spory

Další samovzdělávání

Please reload

​​Vaše advokátka Karolína Fenzl Prýmková

© Mgr. Karolína Fenzl Prýmková, advokátka 2016 - Všechna práva vyhrazena.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now