Čas, ve kterém se Vám mohu věnovat, je nutné si předem dohodnout.
 

Důvěra klienta v moji osobu je na prvním místě.
 

Zakládám si na tom, aby před zahájením poskytování právní služby byl každý, kdo o službu projeví zájem, informován v potřebném rozsahu, jak poskytování právní služby funguje, tj. z mé strany jste zejména informováni o způsobu stanovení odměny za poskytování právní služby a o dalších výdajích, které mohou při poskytování právní služby vzniknout. Dále Vás informuji, co se rozumí smlouvou o poskytování právních služeb a o právech a povinnostech smluvních stran (tj. mé osoby a Vás jako klienta) a o smyslu sepisu plné moci. Tato první konzultace v rozsahu 15 až 20 minut není zpoplatněna, neboť prvotní informace mají z mé strany informativní charakter, na jejichž základě se po předchozím uvážení rozhodnete, zda požádat o poskytnutí právní služby, či nikoliv. Rozhodnutí je pouze na Vás.

Pokud se rozhodnete pro právní poradu, můžeme plynule navázat na první konzultaci a pokračovat dále, nebo naplánujeme společně vhodný termín schůzky, abychom situaci, kterou potřebujete řešit, probrali a vyhodnotili. Schůzka zpravidla probíhá tak, že mi poskytnete základní identifikaci Vaší osoby včetně kontaktu na Vás (tj. zejména jméno a příjmení, trvalý pobyt/bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu), vylíčíte mi svůj příběh či situaci, společně se pokusíme najít v příběhu či situaci rozhodující skutečnosti, na jejichž základě mohu případ analyzovat. V průběhu schůzky Vám většinou pokládám otázky, abychom si příběh či situaci dokreslili do podstatných detailů, které se Vám v první chvíli mohou zdát zcela banální. Schůzka slouží k tomu, abych se dozvěděla, co nejvíce informací, proto nebuďte překvapeni, když budete vést z počátku monolog. Abych Vám mohla dát ucelený náhled na řešenou situaci, potřebuji si Váš případ následně projít již bez Vaší přítomnosti, což si vyžádá určitý čas, který Vám při předmětné schůzce sdělím. Případné doplňující informace si od Vás vyžádám e-mailem nebo telefonicky. Ode dne 1. ledna 2020 se mění výše smluvní odměny za předmětnou schůzku a činí 2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každou započatou hodinu. Platba je z Vaší strany provedena převodem na účet po předmětné schůzce na základě vystaveného účetního dokladu.

Po prostudování případu Vás kontaktuji (e-mailem nebo telefonicky) a sdělím Vám potřebné informace (zejména zasílám smlouvu o poskytování právních služeb k prostudování, kde je podrobně stanovena i výše odměny za poskytování právní služby, a to na základě prostudovaného případu; základním právem klienta je možnost výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb, a to i bez udání důvodu). Smluvní odměna za poskytování právní služby může být stanovena zejména jako časová (hodinová), úkonová nebo za vyřízení celé věci. Jaký typ smluvní odměny bude zvolen, záleží vždy na okolnostech daného případu.

Poté by měla následovat druhá schůzka, kde se zpravidla podepisuje smlouva o poskytování právních služeb a plná moc udělená klientem mé osobě (pokud je plná moc potřebná, tj. např. se jedná o zastupování v řízení před soudem). Provedu Vás aplikací práva na předmětný řešený případ a okolnostmi, jak budeme dále postupovat. Při převzetí případu vyžaduji zpravidla zaplacení zálohy převodem na účet.
 

Následující schůzky se odvíjejí od okolností daného případu.
 

Odměna za poskytnutou právní službu není zvyšována o daň z přidané hodnoty.
 

Poskytování právní služby na dálku? Pokud jste se ocitli na mých internetových stránkách, ovšem zjišťujete, že jste až z druhého konce České republiky nebo to ke mně nemáte zrovna blízko, i pro Vás mám řešení. Informační technologie a dopravní infrastruktura i v dnešní době pokročila natolik, že si dokážeme pohovořit tváří v tvář a nebýt na jednom místě, poslat e-mail a využít další komunikační kanály. Preferuji jedno osobní setkání na samém začátku a poté můžeme proces poskytování právní služby nastavit dle Vašich a mých možností. Vždy záleží na naší domluvě.
 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ve vztahu advokátka a klient
 

Ráda bych informovala své klienty i každého, kdo projeví o právní službu zájem, že s účinností ode dne 1. 2. 2016 došlo k novelizaci zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je nově zakotveno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Co to znamená v rámci poskytování právních služeb advokátkou? Pokud vznikne ze smlouvy o poskytování právních služeb spor mezi advokátkou a klientem – spotřebitelem (spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a mezi stranami nedojde ke shodě s vyřízením reklamované právní služby, je spotřebitel oprávněn využít mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Pověřeným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, se sídlem Praha 1, Národní třída 16, PSČ 110 00, ke které spotřebitel může podat návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu. Veškeré informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu naleznete na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz. Spotřebitel může podat návrh u České advokátní komory nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokátky poprvé.

Informace k ochraně osobních údajů ke stažení zde.
 

Závěrem dodávám, že mým cílem a přáním je spokojenost klientů s poskytováním právních služeb. Děkuji všem, co ve mně našli  důvěru.
 

Vaše advokátka Karolína Fenzl Prýmková

© Mgr. Karolína Fenzl Prýmková, advokátka 2016 - Všechna práva vyhrazena.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now